Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.weballdesign.gr, αποτελεί διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Web All Design, η οποία στο παρόν θα φέρεται ως "εταιρία", που εδρεύει στη Χαλκίδα, Περικλέους Σταύρου 19, Τ.Κ. 34100 και παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου (Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδων). Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν, αφορούν στη χρήση του ιστοχώρου από τους επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Web All Design, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία. Για λόγους διευκόλυνσης, στη συνέχεια ο επισκέπτης./ χρήστης της ιστοσελίδας της Web All Design θα αποκαλείται "πελάτης", ακόμα και αν δεν έχει προβεί ή δε σκοπεύει να προβεί σε αγορά των παρεχόμενων από την εταιρία υπηρεσιών.

Aποδοχή Όρων Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η Web All Design, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια. Για την επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια Χαλκίδος. Η Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη, χρηματική διεκδίκηση και απώλεια την Web All Design, θα καταβάλλει σε αυτή κάθε χρηματικό κόστος συν τις δικηγορικές αμοιβές και θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση φέρει o ίδιος λόγω των πράξεων του ή υλικού που δημοσιεύθηκε μέσω της Web All Design με ή και χωρίς τη συναίνεση του.
Η χρήση του ιστοχώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους της Web All Design.
Με την επίσκεψη και περιήγηση του ιστοχώρου ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται η χρήση του ιστοχώρου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου της Web All Design που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην Web All Design και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Web All Design και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης του ιστοχώρου της Web All Design απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Web All Design. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου έχει κατατεθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε συμβολαιογραφείο της Χαλκίδος και οποιαδήποτε από τις παραπάνω παράνομες ενέργειες διώκεται νομικά.

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της Web All Design

Η επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και πελάτη θα γίνεται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και μέσω ανακοινώσεων που η εταιρία θα τοποθετεί στην ιστοσελίδα της (www.weballdesign.gr). Ο πελάτης με το παρόν συμφωνεί να επικοινωνεί με την εταιρία ηλεκτρονικά και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.Web All Design σε τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές/προγράμματα που υπάρχουν στους servers της έτσι ώστε να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών.Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανάλογα τον κώδικα των ιστοσελίδων του προκειμένου να είναι συμβατός με τους servers της Web All Design.

Η Web All Design δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις.Η Web All Design δεν επιφέρει υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης των γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Δεν επεμβαίνει, ούτε τροποποιεί το αποθηκευμένο υλικό. Εάν μια δικαστική ή διοικητική αρχή διατάξει την απόσυρση υλικού, αποσύρεται άμεσα το υλικό και η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.
Η Web All Design δεν φέρει καμία εξουσία ή έλεγχο σε κανέναν από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η εταιρία να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Ανωτέρα Βία

Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της εταιρίας που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών και άλλα.

Η  Web All Design καταβάλλει διαρκή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της χώρου είναι σε κάθε χρονική στιγμή ακριβείς, άρτιες και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους πελάτες αυτής ή σε τρίτους από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου που είναι αναρτημένο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η Web All Design καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς. η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους πελάτες της ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των προαναφερθέντων.

Η Web All Design δεν υποχρεούται να παρέχει στον πελάτη πρόσθετη τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάλογο αίτημα από τον πελάτη, είναι στην ευχέρεια της εταιρίας να ανταποκριθεί ή όχι στο αίτημα αυτό και η εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή αυτής της υπηρεσίας, χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση από μέρους της εταιρίας. Η εταιρία δε φέρει επιπλέον καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη υποστεί ο πελάτης από τη μη παροχή πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης.

Η Web All Design μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου, υπηρεσιών και όποιου περιεχομένου της Web All Design προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη στην χρήση αυτών και η Web All Design δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης.Ο πελάτης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις υπηρεσίες σε κανένα χρήστη ή δίκτυο της Web All Design (Service attacks) και να μην προκαλεί εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης των υπηρεσιών του δικτύου (οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή εξοπλισμού).Η Web All Design αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία με δίκτυα από τα οποία έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση από και προς τέτοιου είδους δίκτυα μέσω των υπηρεσιών της Web All Design κατά οποιοδήποτε τρόπο (αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων, ανταλλαγή δεδομένων κτλ).

Η Web All Design προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη του ιστοχώρου της που τυχόν υποβάλλονται προς την Web All Design και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης . Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/πελάτη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του ιστοχώρου της Web All Design απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων.

Όλη η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της Web All Design γίνεται μέσω του email που ο πελάτης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην Web All Design και το οποίο ο πελάτης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας. Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails της Web All Design να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση της Web All Design είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του πελάτη η επιτυχής παραλαβή του.Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προμηθεύεται από την Web All Design υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο ή ενεργεί γενικά για λογαριασμό τρίτου προσώπου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.(πχ καταχώρηση προσώπου επαφής με στοιχεία τρίτου για καταχώρηση domain, συνδρομή φιλοξενίας για φιλοξενία domain τρίτου προσώπου ή στοιχεία τιμολόγησης).Επίσης, αναγνωρίζει ότι λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει να ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που εκπροσωπεί.Η Web All Design κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Όλα τα ονόματα των αρχείων τα οποία δημοσιεύονται και φυλάσσονται στους servers της εταιρίας θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Σε περίπτωση επαναφοράς website από backup, ονόματα αρχείων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η Web All Design φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Web All Design, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της Web All Design και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή,ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και στον ICANN, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας, ENOM.


Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Αν ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Web All Design, χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για τις συναλλαγές του με την εταιρία, η κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το server της εταιρίας στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή του χρήστη ή να ανιχνεύσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλα sites και δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται ευρέως, τα μόνιμα και τα session cookies. Τα session cookies διατηρούν την πληροφορία που χρειάζεται ένας χρήστης και ο φυλλομετρητής του για την περιήγησή του σε ένα site. Έχουν μικρή διάρκεια ζωής και διαγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο. Η Web All Design χρησιμοποιεί session cookies για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του site της, όπως καταχώρηση νέων domain names, ανανέωση των domain και συνδρομών που έχετε στην κατοχή τους, ενημέρωση των στοιχείων τους και άλλα.

Χρησιμοποιούνται επίσης Google cookies, με στόχο την ανίχνευση της κίνησης των χρηστών σε διάφορες σελίδες του site της, με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics και για λόγους Marketing. Ο προσδιορισμός των περιοχών του site που έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και ενδιαφέρον για τους χρήστες, επιτρέπει στην Web All Design να ιεραρχήσει την προτεραιότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων σε αυτό.Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της εταιρίας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν ώστε να ενημερώνονται για την αποστολή cookie ή για να τα απορρίπτουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να περιηγηθούν στο site της Web All Design ανώνυμα, δεν έχουν την δυνατό όμως να προχωρήσουν σε εγγραφή ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε αυτές, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα cookies. Επιπρόσθετα, η Google παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα Google cookies, μέσω του Διαχειριστή Προτιμήσεών της, www.google.com/settings/ads/onweb, από την ενότητα Προτιμήσεις Διαφημίσεων.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H Web All Design μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Web All Design εικονικό διακομιστή.Για την χρήση των υπηρεσιών της Web All Design απαιτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή και του Internet.Ο πελάτης θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του πακέτου φιλοξενίας. Η Web All Design δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα των υπηρεσιών που ο πελάτης επιλέγει να του προσφερθούν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό που θα δημοσιεύσει στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία από την Web All Design H Web All Design διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Web All Design δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H Web All Design θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του account του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web ή FTP ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.Η πολιτική ασφαλείας για τους servers της Web All Design είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των sites του συνόλου των πελατών και όχι να εξυπηρετεί τυχόν μεμονωμένες και ιδιαίτερες ανάγκες.

Επειδή σε κάθε server φιλοξενούνται πάνω από ένα site, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας ή παραχώρηση προνομίων προς κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση ασφαλούς λειτουργίας της php, όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του server. Όταν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για το αν η εφαρμογή που θέλει να φιλοξενήσει δεν είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την Web All Design πριν την ενεργοποίηση της συνδρομής και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφαρμογής του.Η Web All Design δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων.

Σε περίπτωση ατυχήματος η Web All Design οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της Web All Design για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Web All Design, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της Web All Design απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου:

1.Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κλπ).

2.Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κλπ).
3.Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην Web All Design.

4.Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ)


Η Web All Design δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.Για οποιοδήποτε υλικό, ο πελάτης δημοσιεύσει και φιλοξενεί στους servers της Web All Design δια των υπηρεσιών της, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε δημοσίευση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην Web All Design ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη ή ζημιά προκληθεί δια των υπηρεσιών της Web All Design, από την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/πελάτης.

Χρήση Πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Web All Design, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του ή να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του εώς ότου ο πελάτης συμφωνήσει με την Web All Design για την συνέχεια λειτουργίας του λογαριασμού και τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες.

Πολιτική ορθής χρήσης

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα web hosting) που βρίσκονται στην ενότητα “Web hosting” του site της εταιρίας αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενία ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σ’ αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από την εταιρία μοιράζονται μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, αλλά και την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει η εταιρία αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.

Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή ετιαρικών sites του πελάτη. Σε περίπτωση ο πελάτης επιθυμεί να γίνει μεταπωλητής των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει η εταιρία, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην ενότητα Reseller του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας.Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των πόρων του server.Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στο server της εταιρίας έως δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα επιπλέον αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 500 MB. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφία προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπολοίπων χρηστών του.Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 500MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.Σε περίπτωση που κάποιο από τα sites παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, η εταιρία δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, η εταιρία ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS, Dedicated Server ή Cloud Hosting, ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας αυτού του website.

Προεγκατεστημένες Εφαρμογές– Scripts

Η Web All Design προσφέρει σε κάποια πακέτα φιλοξενίας την δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης κάποιων προγραμμάτων/εφαρμογών Ανοιχτού Κώδικα (Open Source). Ο πελάτης με δική του ευθύνη μπορεί αυτόματα να εγκαταστήσει τα προγράμματα που επιθυμεί. Η Web All Design δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών, ούτε και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών. Ο πελάτης για τεχνική υποστήριξη μπορεί να απευθυνθεί στον σχεδιαστή ή δημιουργό της εφαρμογής (εάν παρέχεται).Λόγω του ότι οι εφαρμογές είναι Ανοιχτού Κώδικα και ο πηγαίος κώδικας τους είναι ευρέως γνωστός, τυχόν κενά ασφαλείας είναι δυνατόν να εντοπιστούν εύκολα από τρίτους και να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο.

Η Web All Design δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ιστοσελίδα του πελάτη που προέρχεται λόγω της χρήσης των παραπάνω εφαρμογών. Όταν μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη, ο πελάτης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα να αναβαθμίσει την εφαρμογή που χρησιμοποιεί στην νεότερη έκδοση. Αν τυχόν ο πελάτης παραβλέψει την αναβάθμιση της εφαρμογής, ειδικά σε περιπτώσεις που τίθεται θέμα ασφαλείας του server, η Web All Design έχει το δικαίωμα να αναβαθμίσει υποχρεωτικά τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται χωρίς να φέρει ευθύνη για την μη ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μετά την αναβάθμιση.
Η Web All Design τηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή κάποιων ή όλων των παρεχόμενων εφαρμογών σε περιπτώσεις που κάποια εφαρμογή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server.

Email

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Η Web All Design δεν προσφέρει υπηρεσίες smtp και συνιστά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους servers των internet services providers τους για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί server της Web All Design για την αποστολή email, ο αριθμός των email που μπορούν να αποσταλούν ανά συνδρομή φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 emails ανά ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός emails που μπορούν να σταλούν ανά 24ωρο είναι 1000 emails (emails πάνω από 1000 δεν αποστέλλονται και διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα). Η Web All Design δεν προσφέρει υπηρεσίες Mailing lists για μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας νόμιμης και μη.Η Web All Design συνιστά το μέγεθος των λογαριασμών email να μην ξεπερνά τα 200MB. Tο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για κάθε mailbox είναι 500ΜΒ. Σε περίπτωση που το όριο των 500MB ξεπεραστεί, η Web All Design δεν δύναται να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του λογαριασμού.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:
Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Web All Design μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Web All Design.

Οι servers δεν λειτουργούν ως αποθηκευτικό μέσο για την αλληλογραφία του πελάτη, αλλά ως ένα προσωρινό μέσο αποθήκευσης μέχρις ότου ο πελάτης συνδεθεί στο server και κατεβάσει τα email στον υπολογιστή του. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που μπορούν να διατηρηθούν τα emails στο server είναι τριάντα (30) ημέρες.
Η πολιτική της Web All Design σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας

Η εταιρία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για δική της αποκλειστικά χρήση. Τα αντίγραφα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επαναφορά του περιεχομένου ενός server, σε περίπτωση αστοχίας αυτού. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να λαμβάνει και να διατηρεί δικά του αντίγραφα του περιεχομένου του πακέτου hosting του. Η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας από την εταιρία μετά από αίτημα του πελάτη είναι χρεώσιμη πράξη και ολοκληρώνεται μετά από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από τον πελάτη. Η εταιρία δύναται να επιχειρήσει την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί για την ορθότητα αυτής.
Η εταιρία λαμβάνει αντίγραφα του περιεχομένου των servers 1-3 φορές την εβδομάδα. Διαθέσιμο είναι πάντα το πλέον πρόσφατο αντίγραφο. Αναφορικά με τα πακέτα shared hosting (Value, Power και Premium) τα οποία περιλαμβάνουν μη μετρήσιμο (unmetered) χώρο στο δίσκο, αντίγραφα ασφαλείας λαμβάνονται μόνο για λογαριασμούς που δεν ξεπερνούν τα 5GB ή τα 50000 inodes. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης αποκλειστικά φέρει την ευθύνη για τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου που έχει αποθηκεύσει στο server της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός πελάτη λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων μειωθεί σε όγκο και πληρεί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας της εταιρίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση

Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας. Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
Η Web All Design οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.
Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H Web All Design δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την Web All Design γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μια και μοναδική χρέωση.

Διακοπή Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Web All Design δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Web All Design σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H Web All Design διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εγγύηση

Τα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της Web All Design συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της Web All Design, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.
Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Web All Design.

Αναγνώριση Πελάτη

Για την αναγνώριση πελάτη, χρησιμοποιούνται δύο μοναδικά στοιχεία, το email του λογαριασμού πελάτη και ο κωδικός πρόσβασης. Και τα δύο στοιχεία εισάγονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές ο πελάτης επιθυμεί. Πρόβαση στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο πελάτης έχει μόνον ο ίδιος, και μόνο μέσω των στοιχείων που έχει προσδιορίσει ο ίδιος. Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διαρροών των στοιχείων αυτών, κατά συνέπεια, αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης των από τρίτα πρόσωπα είναι ο πελάτης. Η εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται τακτική αλλαγή του κωδικού ασφαλείας και να αποφεύγεται η χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, κατά τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης απαιτείται η χρήση τόσο χαρακτήρων, όσο και αριθμών.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, διέπεται από τις ίδιες αρχές που ρυθμίζουν τις συμβατικές συναλλαγές. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της Web All Design διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών, είναι αυτονότητη. Κάθε σχετική πληροφορία που διαβιβάζεται στην εταιρία από τους πελάτες της είναι εμπιστευτική και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαρροή αυτών. Επιπλέον, χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών της, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι πελάτες θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την εταρία ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτουν σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικών καρτών για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την Web All Design, η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της και σε καμία περίπτωση δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της ολοκλήρωσης της εκάστοτε συναλλαγής.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο της εταιρίας είναι σε ευρώ και δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε συναλλαγή, οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, 16%, ή 0%. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, η εταιρία θεωρεί ότι οι συναλλαγές που θα ακολουθήσουν εμπίπτουν στην κανονική κατηγορία και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Σε περίπτωση που ο πελάτης πληρεί τα κριτήρια να ενταχθεί είτε στην κατηγορία μειωμένου φόρου, είτε να διεξάγει ενδοκοινοτική συναλλαγή, με απαλλαγή από ΦΠΑ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την εταιρία, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών της, πέραν της σχετικής ανάρτησης στον ιστότοπό της.

Οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές, ισχύει από τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κάθε αγορά υπηρεσίας κοστολογείται με την τιμή που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και είναι αναρτημένη στον τιμοκατάλογο της εταιρίας. Η πληρωμή για την αγορά υπηρεσίας γίνεται προκαταβολικά. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (για παράδειγμα προμήθειες τραπεζών), επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπρόσθετα, για να εκτελεστεί μια παραγγελία, θα πρέπει ο πελάτης να έχει τακτοποιήσει οικονομικά το κόστος της παραγγελίας στο σύνολό του. Παραγγελίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με προκαταβολή ή με μερική καταβολή χρημάτων.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal

H Web All Design προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη μέσω πιστωτικών καρτών και μέσω Paypal. Ο πελάτης αφού κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του επιλέξει σαν τρόπο πληρωμής τη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, μεταφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank-Ergasias, όπου εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει επιλέξει. Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς η σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της τράπεζας Eurobank-Ergasias που είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τις online συναλλαγές της Web All Design.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω του Paypal λογαριασμού του. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, για την αποφυγή φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης, απαραίτητη είναι η εδραίωση καλής πίστης μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, κατά την πρώτη συναλλαγή του πελάτη με την εταιρία μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί η εταιρία σε όλους τους απαραίτητοι ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας όλων των στοιχείων που ο πελάτης παρέχει στην εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία του πελάτη δεν εκτελείται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή του Paypal λογαριασμού του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία δεν ανανεώνονται κατά τη λήξη τους με αυτόματη χρέωση. Πριν τη λήξη των υπηρεσιών, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά και αν το επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση των υπηρεσιών ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για τους πελάτες που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά στα γραφεία της Web All Design). Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο πελάτης οφείλει να θέσει σαν αιτιολογία για την συναλλαγή τον κωδικό της παραγγελίας, τον οποίο έχει λάβει στο email με τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρέχονται από την εταιρία μόνο για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε κατάστημα τραπέζης ή Online μεταφορά από λογαριασμό τραπέζης στον αντίστοιχο λογαριασμό της εταιρίας στην ίδια τράπεζα (πχ από Eurobank σε Eurobank). Οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές μέσω εμβάσματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει πληρωμή μέσω εμβάσματος από τράπεζα εκτός των Eurobank, Alpha, Πειραιώς και Εθνική, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την εταιρία και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Τέλος, ο πελάτης μετά από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή fax, για τον κωδικό της συναλλαγής και το κατάστημα της τράπεζας στο οποίο έγινε η πληρωμή.

Εκτέλεση παραγγελιών

Οι παραγγελίες που πληρώνονται με πιστωτική κάρτα επιτυχώς εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον αυτό είναι εφικτό ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην παραγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα (μητρώα, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) λειτουργούν κανονικά.

Σε περίπτωση εξόφλησης παραγγελίας με διαφορετικό τρόπο (πληρωμή σε κατάστημα τραπέζης, τραπεζική εντολή, μεταφορά σε λογαριασμό, web-banking) ή σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης της παραγγελίας μετά από πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (παραδείγματος χάριν λόγω μη διαθεσιμότητας ή δυσλειτουργίας μητρώων ή λοιπών συνεργαζόμενων δικτύων), η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πληρωμή, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο.

Παραστατικά

Το παραστατικό για τις συναλλαγές μέσω της Web All Design αποστέλλεται μέσω email στο email της καρτέλας πελάτη σε μορφή .pdf . Πρόκειται για επίσημο παραστατικό με την ειδική σήμανση του φορολογικού μηχανισμού,το οποίο μπορεί ο πελάτης να το ανοίξει με το πρόγραμμα "Adobe acrobat reader" και να το εκτυπώσει για οποιαδήποτε λογιστική χρήση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει την τεχνική υποδομή να ανοίξει και να εκτυπώσει το παραστατικό, μπορεί να ζητήσει από την Web All Design να αποστείλει το παραστατικό ταχυδρομικά.
Παραστατικά εκδίδονται είτε στα στοιχεία της καρτέλας πελάτη που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της Web All Design, είτε ( σε περίπτωση παραγγελίας ονοματοδοσίας ) στα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον ο πελάτης ενεργεί με εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου και καταχωρεί ονόματα χώρου στα στοιχεία τρίτου προσώπου.

weballdesign logo

Εγγραφείτε στο newsletter και μάθετε πρώτοι για όλες τις προσφορές μας.

Επικοινωνία

Web All Design

ΔΠερικλέους Σταύρου 19
Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα

T2221079000

F2221077246